Támogatott önálló élet

A támogatott életvitel alappillérei: lakhatás, foglalkoztatás, döntéshozatal, akadálymentes ügyintézés

A fogyatékosság modern szociális modellje szerint a problémát nem a személy fogyatékossága okozza. Mindannyian mások vagyunk, így mindenkinek mások a szükségletei és igényei, amihez a környezetnek, a társadalomnak, a szolgáltatásoknak kéne igazodniuk. Ezzel lehetne biztosítani az összes ember aktív részvételét és a környezet, a szolgáltatások használhatóságát, mindenki számára, azonos mértékben. Ha ez nem történik meg, akkor a környezettel, a társadalommal, a szolgáltatásokkal van a baj, ott kell keresni, azonosítani és orvosolni a problémát. Természetesen mindenki csak a maga szintjén, a maga hatókörében tudja ezt a társadalmi-környezeti problémát orvosolni és csak kismértékben tud hatni a tágabb kontextusra. Ugyanakkor a szociális szolgáltatásoknak meg van az esélyük arra, hogy meghonosítsák, illetve átvegyék és alkalmazzák saját szolgáltatásukban azokat a jó gyakorlatokat, amelyek ezen a modern szociális modellen alapulnak. A támogatott és támogató szolgáltatások keretein belül a jó gyakorlatok azokon az elveken nyugszanak, melyek a sérült fogyatékos ember szükségleteit és igényeit alapvető jognak tekintik, elismerve a döntésképességet, meghagyva és a személy jogaként elismerve a döntési szabadságot, a gyakorlatban segítve a döntéshozatalt, sokféleségként értelmezve és a normális variabilitás részeként tekintve az eltéréseket.

Ez a fejezet és alfejezetei a fogyatékos személy autonóm életéhez, lakhatásához, foglalkoztatásához, támogatással meghozott döntéseihez és önálló ügyintézéséhez módszertani segítséggel, valamint a választható opciókról, alternatívákról adott információval járulnak hozzá.

Felsoroljuk és ismertetjük, jellemezzük azokat a lakhatási szolgáltatásokat, foglalkoztatási formákat, ügyintézési módokat, melyek különböző szintű, mennyiségű és típusú támogatás mellett vehetőek igénybe szociális szolgáltatóktól. Nem részletezzük azokat a megoldásokat, melyek a család keretein belül alakulnak ki, és azokat sem, melyeket a hagyományos állami ellátórendszer, vagyis a bentlakásos intézetek és az azokhoz kötődő foglalkoztatás jelentenek.

A konkrét megoldások ismertetése során kitérünk a szolgáltatás teljes vertikumára, a jogi hátterére, röviden a menedzselésére (fenntartás), a szakmai megoldásokra, és a segítő/támogató szakemberek szerepére. Kitérünk továbbá a támogató és a támogatott személy kapcsolatára, a szolgáltatást igénybe vevő személy egyéb kapcsolataira, a kommunikációra, és a kockázatokra. Útmutatásokkal, protokollokkal segítjük a megértést és a szakemberek eligazodását.

A Down Alapítvány tapasztalata alapján felhívjuk a figyelmet a fokozatosság fontosságára, és példákkal is alátámasztjuk az egyre szélesebbre nyíló felfele ívelő spirál-modell szerinti előrelépési lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban foglalkozunk az ehhez szükséges dinamikus segítői attitűddel, a tervezés fontosságával, a folyamatos monitorozással (megfigyelés és regisztrálás), értékeléssel, és újratervezéssel, Ez a dinamikus munka teszi lehetővé a támogatás folyamatos harmonikus illesztését a fogyatékos személy folytonosan változó szükségleteihez és igényeihez. Ennek a fajta támogatásnak a módszerei, a képessé tevés, a bátorítás, a támogatásba ágyazott fejlesztés és a folyamatosan jelenlévő elvárás (lásd II. kötet). Ne várjuk azt, hogy a sérült ember pusztán attól, hogy kapcsolódik hozzá egy személyi segítő, vagy bármiféle támogató szakember egyszerre egy lehetetlenül magas szintre fog ugrani. Ilyen csoda nincs, de kitartó aprómunkával, apró lépésekben szépen lehet előre haladni. Az indokolatlan és túlzó elvárások stresszelik és frusztrálják az embereket, hiszen teljesíthetetlenek, minden erőfeszítés hiábavalónak látszódhat. A motiválás, a segítő kreativitása, tudatossága, szakmai tapasztalata sokat segít a helyzeten, de a gyakorlatban is elengedhetetlen. A másik oldalon az ügyfél tudatossága (mit is jelent a folyamat, mit szeretne elérni, jó lesz-e, érdemese-e azért áldozatokat hozni), áldozatvállalása, motiválhatósága, teljesítmény-centrikussága a kulcsszavak. Ha ezek nincsenek kiépítve, ha nincs meg a harmónia a támogató–támogatott viszonyban, akkor nem tud kialakulni a hatékony fejlesztő támogatás.

A támogató szakember helyzete ellentmondásos: nagyon közel kerülni, mégis kívül maradni és eszerint végezni a támogatói munkát. Megoldható-e ez egyáltalán? Igen; nagyfokú tudatossággal, csapatmunkával, tapasztalattal, a segítők segítésével, a támogatók támogatásával, képzéssel, team munkával, szupervízióval, szakmai és pszichikai támogatással.

A táblázatban összefoglaljuk az öt legfontosabb támogatott terület, a döntéshozatal, a lakhatás, a foglalkoztatás, az  önálló életvitelhez szükséges szolgáltatások és az ügyintézés vertikális jellemzőit, vagyis a jogi háttér, a menedzsment, a szakmai vezetés, a szakmai vezető és a támogató szakember, valamint a támogatott fogyatékos ember és hozzátartozója szerepét, kompetenciáit.

Szint

Támogatott döntéshozatal TD

Támogatott lakhatás
TL

Támogatott foglalkoztatás
SZF/RF/TF

Támogató szolg.
TSZ / SZK / közösségi

Támogatott ügyintézés

Támogatott életvitel,
önrendelkező élet

Jogi háttér

2013. évi CLVIII. törvény vagy
Informális tevékenység

1993. III. szociális törvény (Szt.)
I/2000-es SZCSM rendelet

3/2006ISzCsM rendelet
27/2012 Kormányrendelet
Támogatott foglalkoztatás

1993. évi III. Szt.
és/vagy
informális

Támogató szolgáltatás (Szt.) és/vagy
Informális tevékenység

2007. évi XCII. törvény (ENSZ Egy.
2003. évi CXXV. törvény
1998. évi XXVI. törvény

Szervezet management

TD bevezetése, szintek meghatározása, szabályozás

Támogatási szerződés
Lakóingatlanok fenntartása
Szolgáltató kp. / támogató szolgálat

Munkaszerződés, TF szerz.
Szolgáltatási szerződések
Szervezeti kapcsolatok, hálózat

Szolgáltató centrum vagy támogató szolgálat műk.
Szerződések megkötése

Támogató személyzet biztosítása,
Szerződések megkötése

TD, TL, TF és TÜ összefogása, harmonizálása
Holisztikus szolgáltatásrendszer

Szervezet/
szakmai management

Protokoll kidolgozása
Támogatók felkészítése
Ügyfelek felkészítése

Szolgáltatási szerz. ügyféllel
Útmutatók, protokollok, team
Külső szolgáltatók bevonása

Szolgáltatási szerződések
Útmutatók, protokollok, team
Kapcsolatok, hálózat

Támogató szolgáltatások tervezése, ellenőrzése, javaslat a választásra

Ügyintézések időszerűségének nyilvántartása

Szakmailag és irányításilag optimális rendszer tervezése, fenntartása

Szakmai vezetők

 

Személyre szóló tervezés, értékelés, TD alkalmazása

Személyre szóló szakmai terv, megvalósítás és értékelés

Személyes foglalkozt. terv
Munkaerőpiaci szolgáltatások

Szolgáltatások igénybevételének terve

Ügyintézések hosszú távú tervezése

Szakmai, etikai szempontok érvényesülése, összehangolása

Támogatók,
személyi segítők

Napi tervezés,
TD napi alkalmazása

Lakhatás napi fejlesztő támogatása

Napi tervezés, értékelés

Munkavégzés napi támogatása

Rövidtávú tervezés, értékelés

Szolgáltatások napi igénybevételének támogatása

Ügyintézés támogatása, felkészülés/felkészítés

Személyközpontú összehangoló terv és kivitelezés

Ügyfél

 

TD tanulása, gyakorlása, alkalmazása

TL tervezése, tanulása, alkalmazása

Munkavállalás: felkészülés, tervezés, fejlődés

Szolgáltatások kiválasztása igénybevétele

Önálló ügyintézés támogatással

Maximálisan teljes, autonóm élet

Ügyfél családja, gondnok

Támogatás TD tervezésében tanulásában, alkalmazásban

Részvétel TL tervezésében tanulásában, alkalmazásában

Munkavállalás támogatása

Szolgáltatás választás, igénybevétel támogatása

Önálló ügyintézés segítése

Önrendelkező élethez való jog elismerése, támogatása